- - - - NORMES DE FUNCIONAMENT DE L'EDICIÓ 2022 - - - -

 

HORARI I UBICACIÓ DEL MERCAT

Horari

  • Dissabte 1 d’octubre de 2022 de les 10 h a les 20 h
  • Diumenge 2 d’octubre de 2022 de les 10 h a les 15 h

   

 Ubicació

 

Les parades del mercat serà distribuïdes segons el seu producte, de manera que les parades amb artesania de vidre se situaran a la plaça Major i la resta, a la plaça de les Orenetes. Al mercat s’hi poden trobar comerços locals o entitats locals amb alguns productes no artesans.

 

El mercat no és un espai perimetrat i tancat, ja que se situa en dues places del municipi. Com el seu nom indica, Vitrum és una festa, així doncs, en la zona del mercat també s’hi realitzen activitats. 

 

Només els comerços locals estables poden disposar els seus productes a la via pública davant o a la façana immediata del seu comerç.

 

PARADA

Quota de participació

 • El cost per participar és de 30 € les parades d’artesania i 35 € les parades d’alimentació. Aquest preu inclou els dos dies.

 • Els artesans/es que realitzin demostració de vidre i/o de sarga en directe i el comerç i entitats locals, estan exempts de pagament de la quota de la parada.

 • Els artesans/es de vidre que realitzin demostració en directe durant el mercat d’artesania, rebran un pagament de 100 euros (IVA inclòs), amb presentació prèvia de la factura electrònica. 

Estand

 • Es facilitarà un estand de 3x3m aproximadament per cada paradista. En el cas que es porti parada pròpia, s’ha d’indicar al formulari d’inscripció.

 • L’organització només facilitarà un estand per inscripció.

 • Es pot disposar d’una taula (2,5x0,80m) i dues cadires que s’han de sol·licitar al formulari d’inscripció i el dia de la festa s’haurà d’abonar una fiança de 60 € que es retornarà en finalitzar.

INSCRIPCIÓ

1.- El període d’inscripció finalitza el 10 de setembre de 2022 (inclòs). No s’acceptarà cap sol·licitud enviada després d’aquesta data.

2.- El formulari s’ha d’enviar degudament omplert per correu electrònic a: vitrumvimbodi@gmail.com  

3.- L’organització us confirmarà la recepció del formulari d’inscripció per correu electrònic. 

L’admissió al mercat es durà a terme posteriorment per tal d’assegurar la no coincidència d’un excés de parades del mateix producte. 

3.1. En el cas de rebre més sol·licituds que la capacitat disponible de parades del mercat o bé, sol·licituds amb el mateix tipus de producte, es tindran en compte els següents criteris de valoració: 

 • Artesania de vidre (5 punts)

 • Productes elaborats artesanalment (3 punts)

 • Comerços de la vila amb productes alimentaris elaborats artesanalment (3 punts)

 • Participació en l’edició anterior (1 punt)

4.- Amb la notificació de l’admissió s’indicarà com efectuar l’abonament de la quota de participació. La confirmació definitiva serà notificada un cop s’hagi rebut l’ingrés.

5.- Els diners no es retornaran si la persona inscrita i admesa no assisteix al Mercat. La quota ingressada només serà retornada si el Mercat i la Festa no es poguessin iniciar. 

 

 

DOCUMENTACIÓ PER PARTICIPAR AL MERCAT

Cal disposar de la documentació descrita a continuació, que podrà ser requerida per l’organització durant la celebració de la festa

*

DNI/NIE/CIF en vigor

*

Pòlissa i l'últim rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil en vigor

*

Document acreditatiu conforme s’està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (darrer rebut d’autònoms, impost sobre activitats econòmiques o rebut de la quota d’afiliació a una cooperativa de facturació)

*

Acreditació de l’Alta Censal en l’epígraf corresponent de l’Agència Tributària

*

Carnet d’artesà expedit per la Generalitat de Catalunya, si s’escau

**La responsabilitat de la seguretat dels aliments recau en la persona titular de la parada.**

Tots els productes que es comercialitzin a la Festa de Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet hauran de complir amb la legislació vigent que li siguin d’aplicació. És responsabilitat de cada paradista complir amb les normatives sectorials. 

 

MUNTATGE

 • El dissabte i el diumenge entre les 7.00 i les 9.00 hores. 

 • La descàrrega de material haurà de ser àgil i no es podrà tenir el vehicle estacionat durant el muntatge. 

 • Tots els vehicles hauran d’estar fora de la zona de les parades abans de les 9.30 h.

ELECTRICITAT

 • La il·luminació interna de la parada anirà a càrrec de cada paradista. 

 • Es recomana que cada paradista porti un allargador d’electricitat, ja que l’organització només facilitarà la localització dels punts de llum. 

DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS 

 • L’organització realitzarà la distribució d’espais, que serà inalterable. 

 • A l’apartat observacions, podeu indicar qualsevol aspecte relacionat amb la distribució. Des de l’organització s’intenta disposar les parades tenint en compte l’exposició al sol, però no podem garantir-ne una posició òptima.

VIGILÀNCIA

 • De dissabte a les 21h fins el diumenge a les 8h hi haurà vigilància nocturna a la zona d’estands. Tanmateix l’organització no es farà responsable dels danys o furts que poguessin ocórrer.

 •  

ALTRES

 • Requeriments artístics: els expositors s’hauran d’adequar als requeriments de l’organització en el desenvolupament dels espectacles de la Festa.

 • Elements perillosos: tots els elements perillosos per fer les demostracions s’han de comunicar a l’organització (bombones de gas, graelles, maquinària...). Han de quedar protegits i apartats de les persones visitants i no visibles.

 •  
 • Reproducció de música: no es permet la reproducció de música.

 •  
 •  

L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE

 • Prohibir el desenvolupament de l’activitat de qualsevol parada que no s’adapti a la normativa establerta.

 • Si per causes de força major no fos possible la realització de la Festa, l’organització declina qualsevol responsabilitat. 

 • Si un/a paradista no compleix amb les mesures de seguretat establertes, haurà d’abandonar la festa.

Podeu contactar amb l'organització a través del correu electrònic: vitrumvimbodi@gmail.com

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ