Per aquells artesans que vulguin participar muntant parada o bé amb demostracions els dies 30 de setembre i 1 d'octubre de 2017 a Vimbodí i Poblet, en motiu de la quarta edició de VITRUM, Festa del Vidre Artesà, us deixem aquí les normes de funcionament i el formulari d'inscripció:

- - - - FORMULARI D'INSCRIPCIÓ - - - -

Podeu descarregar-vos el formulari d'inscripció a VITRUM, descarrega aquí

(Per qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres a vitrumvimbodi@gmail.com

- - - - NORMES DE FUNCIONAMENT - - - -

INSCRIPCIÓ

 1.   Envieu el formulari d’inscripció per correu electrònic a: vitrumvimbodi@gmail.com o per fax: 977 87 84 31 (en els casos que s’enviï per fax, preguem que truqueu per confirmar la recepció al 977 87 80 24)
 2. L’organització us confirmarà la recepció del formulari d’inscripció per correu electrònic i com efectuar l’ingrés. La confirmació definitiva serà notificada un cop s’hagi rebut l’ingrés.
 3. No s’acceptaran sol·licituds rebudes després del 8 de setembre de 2017.
 4. Els diners no es retornaran si la persona inscrita i admesa no assisteix al Mercat.
 5. La quota ingressada només serà retornada si el mercat no pogués iniciar-se

PARTICIPACIÓ

Per participar al Mercat d’Artesania de VITRUM, Festa de Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, cal enviar:

 • FORMULARI D’INSCRIPCIÓ degudament omplert, que el trobareu a l’última pàgina d’aquest document.

Per muntar parada al mercat, caldrà disposar de la documentació descrita a continuació. Informem que durant la festa, aquesta documentació podrà ser requerida per l’organització. (No cal enviar-la).

 • DNI/NIE/CIF
 • Pòlissa i l'últim rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil en vigor
 • Document acreditatiu conforme s’està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (darrer rebut d’autònoms, impost sobre activitats econòmiques o rebut de la quota d’afiliació a una cooperativa de facturació)
 • Acreditació de l’Alta Censal en l’epígraf corresponent de l’Agència Tributària
 • Carnet d’artesà expedit per la Generalitat de Catalunya, si s’escau

**La responsabilitat de la seguretat dels aliments recau en la persona titular de la parada.**

Tots els productes que es comercialitzin a la Festa de Vidre Artesanal de Vimbodí i Poblet hauran de complir:

 • RD1334/1999, de 31 de juliol que aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris. No s’acceptaran productes sense etiquetar.
 • Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició.
 • Llei 22/2010 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.
 • Reglament (CE) núm. 852/2004 i 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d’Higiene dels productes alimentaris.
 • Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del comerç minorista.
 • RD 199/2010, de 26 de febrer, de Venda ambulant i no sedentària.

Així com totes aquelles altres normes sectorials i/o municipals que els hi sigui d’aplicació.

La sol·licitud comporta acceptar les condicions fixades.

 

HORARI DEL MERCAT

Dissabte 30 de setembre, de les 10 h a les 21 h

Diumenge 1 d’octubre, de les 10 h a les 19 h

 

PARADES

 • Els artesans que facin demostració de vidre i/o de sarga en directe, estan exempts de pagament de la quota de la parada.
 • L’organització podrà addicionalment efectuar un pagament que no excedirà els 100 € a aquells artesans que facin demostració de tècniques aplicades al vidre al llarg de tota la festa.
 • El cost per participar és de 40 € les parades d’artesania i 50 € les parades d’alimentació. Aquest preu inclou els dos dies.
 • Es facilitarà un estand de 3x3m aproximadament per a cada paradista. En el cas que es portés la parada pròpia, ho haureu d’indicar al formulari sol·licitud.
 • L’organització posa a disposició una taula (2,5x0,80m) i dues cadires. S’han de sol·licitar a la butlleta d’inscripció i el dia de la festa s’haurà d’abonar una fiança de 60€ que es retornarà en finalitzar la festa.
 • De les 22h a les 7h hi haurà vigilància nocturna a la zona d’estands. Tanmateix l’organització no es farà responsable dels danys o furts que poguessin ocórrer.
 • Els artesans i comerços locals participants a la fira estan exempts de pagament de la quota de la parada.

MUNTATGE

 • El dissabte 30 de setembre i el diumenge 1 d’octubre entre les 7.00 i les 9.00 hores.
 • La descàrrega de material haurà de ser àgil i no es podrà tenir el vehicle estacionat durant el muntatge.
 • Tots els vehicles hauran d’estar fora del recinte abans les 9.30 h.

ELECTRICITAT

 • La il·luminació interna de la parada anirà a càrrec de cada paradista.
 • L’organització només facilitarà la localització dels punts de llum.
 • Es recomana portar un allargador d’electricitat.

DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS

L’organització realitzarà la distribució d’espais, que serà inalterable. Per tant, no es podrà modificar la ubicació. Qualsevol petició/comentari s’haurà d’indicar al formulari de sol·licitud.

ALTRES

 • Requeriments artístics: els expositors s’hauran d’adequar als requeriments de l’organització en el desenvolupament dels espectacles de la Festa.
 • Elements perillosos: tots els elements perillosos per fer les demostracions s’han de comunicar a l’organització (bombones de gas, graelles, maquinària...). Han de quedar protegits i apartats dels visitants i no visibles.
 • Reproducció de música: no es permet la reproducció de música sense l’autorització de l’organització.


L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE

 • Modificar la normativa.
 • Prohibir el desenvolupament de l’activitat de qualsevol parada que no s’adapti a la normativa establerta.
 • Si per causes de força major no fos possible la realització de la Festa, l’organització declina qualsevol responsabilitat.
 • Requerir la documentació esmentada en l’apartat Participació durant la Festa.

Podeu contactar amb l'organització a través del correu electrònic: vitrumvimbodi@gmail.com