S'AJORNA L'EDICIÓ DE VITRUM, LA FESTA DEL VIDRE ARTESÀ DE VIMBODÍ I POBLET

 

 

 

- - - - NORMES DE FUNCIONAMENT DE L'EDICIÓ 2019 - - - -

PARADES

Quota de participació

 • Els artesans/es que facin demostració de vidre i/o de sarga en directe, estan exempts de pagament de la quota de la parada.
 • Els artesans/es de vidre que realitzin demostració en directe durant el mercat d’artesania, rebran un pagament de 100 euros (IVA inclòs), amb presentació prèvia de la factura electrònica
 • El cost per participar és de 40 € les parades d’artesania i 50 € les parades d’alimentació. Aquest preu inclou els dos dies.

Estand

 • Es facilitarà un estand de 3x3m aproximadament per cada paradista. En el cas que es porti estand propi, s’ha d’indicar al formulari d’inscripció.
 • L’organització només facilitarà un estand per inscripció.
 • Es pot disposar d’una taula (2,5x0,80 m) i dues cadires. S’han de sol·licitar al formulari d’inscripció i el dia de la festa s’haurà d’abonar una fiança de 60€ que es retornarà en finalitzar.

PARTICIPACIÓ

Per participar al mercat d’artesania de la sisena edició de VITRUM, la Festa de Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, cal enviar el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ, degudament omplert.. La sol·licitud comporta acceptar les condicions fixades.

 Caldrà disposar de la documentació descrita a continuació. No cal enviar-la prèviament, però informem que durant la festa, aquesta documentació podrà ser requerida per l’organització.

 • DNI / NIE / CIF en vigor
 • Pòlissa i l'últim rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil en vigor
 • Document acreditatiu conforme s’està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (darrer rebut d’autònoms, impost sobre activitats econòmiques o rebut de la quota d’afiliació a una cooperativa de facturació)
 • Acreditació de l’Alta Censal en l’epígraf corresponent de l’Agència Tributària
 • Carnet d’artesà expedit per la Generalitat de Catalunya, si s’escau

**La responsabilitat de la seguretat dels aliments recau en la persona titular de la parada.**

Tots els productes que es comercialitzin hauran de complir la normativa vigent (venda ambulant, seguretat alimentària i sanitària, manipulació d’aliments...), així com totes aquelles altres normes sectorials i/o municipals que els hi sigui d’aplicació.

 

INSCRIPCIÓ

1.- La data que finalitza el període d'¡nscripció s'acorda amb la convocatòria de cada any.

2.- El formulari s’ha d’enviar per correu electrònic a: vitrumvimbodi@gmail.com (També el podeu enviar per fax al 977 87 84 31. En aquests cas, preguem que truqueu per confirmar la recepció al 977 87 80 24).

3.- L’organització us confirmarà la recepció del formulari d’inscripció per correu electrònic. L’admissió al mercat es durà a terme posteriorment per tal d’assegurar la diversitat de productes i la no coincidència d’un excés de parades del mateix producte. L’admissió serà per ordre d’inscripció.

4.- Amb la notificació de l’admissió s’indicarà com efectuar l’abonament de la quota de participació. La confirmació definitiva serà notificada un cop s’hagi rebut l’ingrés de participació.

5.- Els diners no es retornaran si la persona admesa no assisteix al mercat.

6.- La quota ingressada només serà retornada si el mercat i la festa no es poguessin iniciar.

 

MUNTATGE

 • Dissabte i diumenge entre les 7.00 i les 9.00 hores.
 • La descàrrega de material haurà de ser àgil i no es podrà tenir el vehicle estacionat durant el muntatge.
 • Tots els vehicles hauran d’estar fora de la zona de les parades abans de les 9.30 hores.
 •  

ELECTRICITAT

 • La il·luminació interna de la parada anirà a càrrec de cada paradista.
 • L’organització només facilitarà la localització dels punts de llum.
 • Es recomana portar un allargador d’electricitat.

DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS

 • L’organització realitzarà la distribució d’espais, que serà inalterable. Qualsevol petició s’haurà d’indicar al formulari de sol·licitud.
 • La ubicació de parades en espais diferents als atorgats per l'organització o no autoritzades suposarà l'expulsió del mercat i, si s'escau, l'inici d'un expedient sancionador per part de l'Ajuntament.

VIGILÀNCIA

De les 22.00 a les 7.00 hores hi haurà vigilància nocturna a la zona d’estands. Tanmateix, l’organització no es farà responsable dels danys o furts que poguessin ocórrer.

 

ALTRES

 • Durant el mercat es realitzen diverses activitats al municipi: exposicions, tallers, demostracions, concursos...  
 • Elements perillosos: tots els elements perillosos per fer les demostracions s’han de comunicar a l’organització (bombones de gas, graelles, maquinària...). Han de quedar protegits i/o apartats de les persones visitants.
 • Reproducció de música: no es permet la reproducció de música.

L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE

 • Modificar la normativa.
 • Prohibir el desenvolupament de l’activitat de qualsevol parada que no s’adapti a la normativa establerta.
 • Si per causes de força major no fos possible la realització de la festa, l’organització declina qualsevol responsabilitat.
 • Requerir la documentació esmentada en l’apartat Participació durant la festa.

Podeu contactar amb l'organització a través del correu electrònic: vitrumvimbodi@gmail.com